Rhizosfera - kökler, toprak we olaryň arasyndaky zatlar

  • Trainers
  • Radik Zakirov |

Topak-bu soňky daşay ýurt ylymlarynyň biridir. ( 2004-nji ýylyň 11-nji iýunyndan bäri)  we rizosfera bolsa biogeohimiki prosesleriň köp landşaft we global proseslere täsir edýän bu meselesiniň iň işjeň bölegidir. Bu proseslere has gowy düşünmek, planetanyň saglygyny we onda ýaşaýan organizmleriň iýmitlenmegini üpjün etmek üçin möhümdir (Morrisseý we başg., 2004). Geljekki 50 ýylda global azyk isleginiň iki esse artmagyny üpjün etmek üçin esasy iýmit ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen ösümlik köklerini ulanmak üçin az, emma bilelikdäki tagallalar bar (Zhangang we başg. 2010). ; Gewwin, 2010). Bu zähmetler üýtgeýän global howanyň we has amatly (we köplenç önelgesiz) ýerlerde has öndürijilikli ösýän iýmit, iýmit we süýüm talap ediljek dünýä ilatynyň köpelmegi sebäpli edilýär; bu ýagdaý ösýän ýurtlaryň köpüsinde eýýäm ýüze çykýar (Tilman we başgalar, 2002). Rizosferadaky proseslere has gowy düşünmek we gözegçilik etmek arkaly howanyň üýtgemegi we ilatyň köpelmegi bilen baglanyşykly global kynçylyklary çözmek geljekki on ýylda dürli-dürli, dersara taýýarlykly işçi güýjüni talap etjek iň möhüm ylmy kynçylyklaryň biri bolar.

Course Information

Rizosferanyň döremegi, gurluşy we wezipeleri

Coaches

Radik Zakirov

Radik Zakirov