Miweli baglary ösdürip ýetişdirmegiň agrotehnikasy

  • Trainers
  • Radik Zakirov |

Agrotehniki çäreler kadaly ýerine ýetirilende, miweli baglar öz wagtynda hasyla durýarlar we bol hasyl bermäge ukyply bolýarlar. Yaş agaçlaryň oňat düýp almagy we olaryň öz wagtynda hasyla durmagy üçin agrotehniki çäreleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi möhümdir. 


Oturdylan ýaş nahallaryň doly düýp tutmagy, kök ulgamynyň dikel- megi, baldaklaryň oňat ösmegi, soňky 2-3 ýylyň dowamynda bolsa olaryň ykjam ösüp boý almagy üçin, topragy öz wagtynda işläp bejer- mek, wagtly-wagtynda suwarmak, şahalaryny kesişdirip timarlamak, şonuň ýaly hem ösüş döwründe olary zyýanly mör-möjeklerden we kesellerden goramak zerurdyr.

Course Information

Miweli baglary ösdürip ýetişdirmegiň agrotehnikasy

Coaches

Radik Zakirov

Radik Zakirov