Ösümliklere esasy peýdaly maddalaryň ýetmezçili we zäherlenme alamatlary

  • Trainers
  • Radik Zakirov |

 

Ýaşamak, ösmek we köpelmek üçin ösümliklere dogry gatnaşykda we dogry mukdarda peýdaly maddalara ätäçdir.  Peýdaly maddalaryň mukdary gereginden az bolanda ösümlikler iýmit ýetmezçiliginden ejir çekýärler. Maddalar gereginden artyk bolanda olar keseliň alamatlarny ýüze çykarýarlar. Peýdaly maddalaryň çenden aşa köpligi ýada azlygy näsazlyklara getirip biler.

Aşakdaky tablisada  ösümlikleriň esasy peýdaly maddalaryň ýetmezçiligiň we artyklygynyň alamatlary görkezilen.  

 

Üns beriň! 

 

Ýaş ýapraklarda demir, kalsiý, marganes, bor, mis we kükürdiň ýoklugy görünýär. Magniý, sink, kaliý, fosfor, molibden we azot ýetmezçiligi gowy bişen we köne ýapraklar bilen kesgitlenýär.  

 

Käbir ösümliklere ýokumlylygyň ýa-da zäherlenmäniň dürli alamatlarynyň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Dogry çözgüdi üpjün etmek üçin ösümlikleri seresaplylyk bilen barlamaly. Kesgitli alamatlar üçin nädogry çözgüdi ulanyp girdeji we wagt ýitirmezlik üçin oba hojalygy hünärmenine ýüz tutuň.  

 

Okuw bilen tanyşmazdan ozal himiki elementler we olaryň älemdäki orny baradaky bilimleriňizi täzelemek maslahat berilýär. Elektron okuw e-bilim web sahypasyndan gysga wideo sapaklaryny hödürleýäris. 

Course Information

Makroelementler we mikroelementler

Coaches

Radik Zakirov

Radik Zakirov